Home » Plemeno » Zkoušky

OVVR A ZKOUŠKY LOVECKÉ UPOTŘEBILOSTI

Zkouškami lovecké upotřebilosti se prokazuje způsobilost loveckých psů vykonávat činnosti, které je kvalifikují jako lovecky upotřebitelné pro výkon práva myslivosti.
Těmito činnostmi se rozumí vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře nebo vyhledání a dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře.
Zkušební řád ČMMJ pro zkoušky loveckých psů umožňuje mimo prokázání lovecké upotřebitelnosti prokázat vlohy loveckých psů pro potřeby jejich chovu. Nároky na splnění lovecké upotřebitelnosti se však diametrálně liší a proto je třeba discipliny, které popisuje prováděcí vyhláška označit jako limitující pro složení lovecké upotřebitelnosti a jejich splnění kvalifikuje psy po získání potvrzení o složené skoušce vystavené jejím pořadatelem. Náplň jednotlivých limitních disciplin popisuje zkušební řád. Limitní disciplína je hodnocena obstál nebo neobstál. Pro získání lovecké upotřebitelnosti je nutné, aby pes všechny požadované limitní discipliny splnil a to na jedné zkoušce. Splnění limitních disciplin po částech není pro získán kvalifikace lovecké upotřebitelnosti možné. Limitní discipliny se nezkouší na všestranných zkouškách, mezinárodních zkouškách, memoriálech a soutěžích. V případě klubových zkoušek a soutěžích, pořádaných ve spolupráci s OMS, rozhoduje o zkoušení limitních disciplin nejvyšší orgán chovatelského klubu(členská schůze).
Retrieveři jsou plemena se speciálním zaměřením pro práci po výstřelu, zvláště pro aportování, mají specifickou schopnost zapamatovat si místo dopadu střelené zvěře.
Cílem těchto zkoušek je posoudit retrievery při přinášení, jejich povahové vlastnosti. Retrievery na zkouškách mohou posuzovat rozhodčí s kvalifikací pro zkoušky ohařů i ostatních plemen s výjimkou FTR, kde zkušební řád vyžaduje rozhodčího s příslušnou aprobací pro FTR a nebo rozhodčí s aprobací pro VZ.

Zkoušky se zkouší podle zkušebního řádu pro lovecké psy platného od 1.1.2008:
•  ZV – Zkoušky vloh retrieverů
•  SZVPR – Speciální zkoušky z vodních prací
•  PZ – podzimní zkoušky
•  LZ – lesní zkoušky
•  ZPR – Zkouška přinášení retrieverů
•  VZPR – Všestranná zkouška přinášení retrieverů
•  MFTR – Mezinárodní field trials retrieverů
•  MSR – Mezinárodní soutěž retrieverů
•  BZ – Barvářské zkoušky

Zkoušky pořádají OMS (okresní myslevecký spolek) nebo chovatelské kluby. Na klubových zkouškách je možno získat titul CACT, r. CACT, CACIT, r. CACIT, Vítěz zkoušek.
Po úspěšném absolvování některé zkoušky lovecké upotřebitelnosti a je-li ve zkušebním řádu disciplína s aportem, může si majitel psa zažádat o certifikát do třídy pracovní (tj. na výstavě může psa zařadit do třídy pracovní). Platí pro všechny retrievery.

OVVR je zkouška, která stačí pro uchovnění, ale retriever není lovecky upotřebitelný. Zkoušku pořádají chovatelské kluby a nezadávají se na ní žádné tituly.

Hodnocení:
Známkování: 4 výborně, 3 velmi dobře, 2 dobře, 1 dostatečně, 0 nedostatečně.

Obtížnost každé disciplíny je vyjádřena koeficientem, kterým se dosažená známka násobí. Součtem bodů za všechny disciplíny dosáhneme celkového počtu bodů. Podle tabulky pro jednotilvé zkoušky zjistíme, ve které cene pes uspěl. Kromě toho musí pes v každé ceně získat limitné známky, jinak je zařazen do ceny jiné, přesto, že dosáhl vyššíh poču bodů. Při rovnosti bodů se určuje pořadí tímto mechanismem: nejprve se určí pořadí psů podle všeobecné části zkušebních řádů (to je chovný před nechovným, mladší před starším a při stejném věku rozhoduje abecední písmeno). Teprve tito psi jdou do rozstřelu o 1. až 4.místo. V rozstřelu může být i menší počet psů než 4 a to tehdy, pokud na prvních 4místech nejsou psi s plným počtem bodů. Rozstřel musí být vždy disciplína ze zkušebního řádu těch zkoušek, podle kterých se zkouší a musí to být disciplína s aportem. Nejsou možné úpravy disciplín. Rozstřel posuzuje vždy celý sbor rozhodčích. Nehodnotí se jednotlivě, ale až po skončení rozstřelu. Kdy vrchní po poradě s ostatními vyhlásí pořadí.

Hodně štěstí při Vašich zkouškách :-)